نسخه چاپی

 

 (2-3)- دفتر برنامه و بودجه سازمان امور عشایر ایران

 

1- تهیه و تنظیم برنامه توسعه جامع مناطق عشایری با همکاری مراجع ذیربط

 

2- تهیه و تنظیم برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت توسعه جامع مناطق عشایری

 

3- ایجاد ارتباط بین طرحها و برنامه توسعه جامع مناطق عشایری با بخشهای مندرج در نظام برنامه ریزی کشور

 

4- پیگیری اجرای طرحهای آماری مرتبط با امورعشایر و کمک به اجرای طرحهای آماری مرکز آمار ایران در مناطق عشایری

 

5- ارزیابی فعالیتهای عمرانی و خدماتی سازمان در مناطق عشایری و گزارش آن به مسئولین ذیربط

 

6- برآورد نیازهای اعتباری طرحهای پیشنهادی واحدهای سازمان در برنامه

 

7- تهیه، تنظیم و انتشار گزارش عملکرد اعتبارات عمرانی وجاری سازمان امور عشایر

 

8- پیگیری اخذ تخصيص از منابع مختلف اعتباری مصوب

 

9- تهیه و تنظیم بودجه سالیانه سازمان با همکاری واحدهای ذیربط

 

10- تنظیم و پیشنهاد سیاستهای اجرایی و بخشنامه ها و دستورالعمل های بودجه سالیانه سازمان و ارایه به مراجع ذیربط

 

11- ایجاد هماهنگی و تلفیق طرحها و برنامه های تهیه شده در واحدهای اجرایی

 

12- تنظیم و مبادله موافقتنامه های عمرانی وجاری سازمان در سطح ملی و کنترل و نظارت بر مبادله موافقتنامه های استانی

 

13- پیگیری تامین تسهیلات اعتباری و برنامه ریزی استفاده بهینه از تسهیلات مذکور