پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

 اجرای این طرح، ضمن تأمین سوخت مورد نیاز جامعه عشایری از طریق احداث جایگاه­ های ذخیره و توزیع نفت و گاز مایع در مناطق عشایری، از بوته‌کنی و قطع درختان جلوگیری شده و حفظ منابع طبیعی و نیز افزایش سطح رفاه خانوارهای عشایری را درپی داشته است.