پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

اطلاعات تماس مدیران ستاد امورعشایر


دورنگار تلفن آخرین مدرک تحصیلی پست سازمانی نام و نام خانوادگی

ردیف

66412691 66412360
سرپرست سازمان امور عشایر ایران عباس پاپی زاده

1

66412751 66413360 فوق لیسانس فلسفه مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه حمزه کلانتری

2

66412691 66412932 دکترای مدیریت برنامه ریزی و توسعه فرهنگی معاون توسعه و امور زیربنایی مهدی میزبان

3

66412691 66412519 فوق لیسانس مدیریت مالی معاون توسعه مدیریت و منابع فرانک یوسفی نیا

4

66412751 66973790
مشاور و دستیار رئیس در حوزه ریاست ، روابط عمومی نگهدار اسکندری

5

66412691 66973789 فوق لیسانس علوم ارتباطات رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل علیرضا رحیمی

6

66412609 66412609 فوق لیسانس جامعه شناسی رئیس اداره حراست علی سلیمی

7

66412691 66463734 فوق لیسانس مدیریت دولتی مدیرکل دفتر ساماندهی و هماهنگی امور عشایر سیاوش احمدی میرقائد

8

66412691 66408515 فوق لیسانس مدیریت توسعه روستایی مدیرکل دفتر برنامه و بودجه حمید امینی

9

66412691 66973886 فوق لیسانس عمران - مدیریت پروژه و ساخت مدیرکل دفتر عمران و امور زیربنایی محمدرضا نوحی

10

66412691 66476893 دکترای زراعت گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی مدیرکل دفتر بهسازی امور تولید داریوش نعمت اللهی

11

66412691 66413373 لیسانس روابط عمومی مدیرکل دفتر امور تعاونی ها و نظام های بهره برداری رضا بیات

12

66412691 66499352 فوق لیسانس زراعت مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات محمد ایرانپور

13

66412691 66961523 دانشجوی دکترای مهندسی منابع آب مدیرکل دفتر مطالعات مریم حسینی

14

66412691 66404800 فوق لیسانس مدیریت دولتی مدیر امور اداری، رفاه و پشتیبانی علی اسفندیاری

15

66412691 66412423 فوق لیسانس مدیریت دولتی مدیر امور مالی و ذیحسابی احمد علی ولی زاده

16

66412691 66412360 لیسانس حقوق رئیس اداره امور حقوقی رضا حسن زاده

17

66412691 66412360 لیسانس عمران رئیس اداره پدافند غیرعامل و مدیریت بحران سعید محمدی

18

66412691 66973883 لیسانس روابط عمومی رئیس اداره ارزیابی و پاسخگویی به شکایات رضا بیات

19

66412691 66973883 فوق لیسانس مدیریت دولتی فرمانده پایگاه بسیج سازمان علی اسفندیاری

20